Kum Ba Yah

Lyrics

Kum ba yah my lord, kum ba yah
Kum ba yah my lord, kum ba yah
Kum ba yah my lord, kum ba yah
Oh lord kum ba yah

Someone’s crying lord, kum ba yah
Someone’s crying lord, kum ba yah
Someone’s crying lord, kum ba yah
Oh lord kum ba yah

Someone’s singing lord, kum ba yah
Someone’s singing lord, kum ba yah
Someone’s singing lord, kum ba yah
Oh lord kum ba yah

Someone’s shouting lord, kum ba yah
Someone’s shouting lord, kum ba yah
Someone’s shouting lord, kum ba yah
Oh lord kum ba yah

More information

More nursery rhymes lyrics with K