I’m happy

no video

Lyrics

I’m HAPPY, I’m HAPPY.
Yes, I am.
Yes, I am.
I’m HAPPY.

I’m *APPY, I’m *APPY.
Yes, I am.
Yes, I am.
I’m *APPY.
I’m **PPY, I’m **PPY.
Yes, I am.
Yes, I am. I’m **PPY.

I’m ***PY, I’m ***PY.
Yes, I am.
Yes, I am.
I’m ***PY.
I’m ****Y, I’m ****Y. Yes, I am.

Yes, I am.
I’m ****Y.
I’m *****, I’m *****.
Yes, I am.
Yes, I am.
I’m *****.

©

© Maple Leaf Learning

More information

More nursery rhymes lyrics with I