Griogal Cridhe (Beloved Gregor)

Lyrics

I´Sioma hoidhche fhliuch is thioram
Side na seachd sian
Gheibheadh Griogal dhomhsa creagan
Risan gabhainn dion

Chorus
Obhan obhan obhan iri
Obhan iri, o!
Obhan obhan obhan iri
Smor mo mhulad smor

Eudail mhóir, a shlaugh an Domhain,
Dhòirt iad t´ fhuil o ´n dé,
´S chuir iad do cheann air stob daraich
Tacan beag bho d´ chré

B ´annsa bhi le Griogal cridhe
Teàrnadh chruidh le gleann
Na le Baran mór na Dalach
Sìoda geal mu m´ cheann

´Nuair a bhois mnàthan òg a´ bhaile,
´Nochd nan cadal sèimh,
´S ann bhios mis´ air bruaich do lice,
´Bualadh mo dhà làimh

Dhìrich mi dh ´an t-seòmar mhullaich,
´S theirinn mi ´n tigh-làir,
´S cha d ´fhuair mise Griogal cridhe
´Na shuidhe mu ´n chlàr

©

© Gregor MacGregor

More information

More colors
More nursery rhymes lyrics with G